هات تپ بر روی خطوط لوله

عملیات هات تپ بر روی لوله

خطوط لوله معمولا هر سال تحت چند تحولات. انجام هات تپ را به این اتصالات و تاسیسات می توانید انتشار متان از خطوط لوله را کاهش می دهد و افزایش پس انداز و بهره وری. در زیر چند درس توسط همکاران و فروشندگان هات تپ ارائه آموخته است:  عملیات هات تپ شده است انتقال و توزیع شرکت برای چندین دهه انجام شده است. با ارزیابی صرفه جویی در گاز مرتبط با این عمل، بهره برداری گرم را می توان در موقعیت های بسیاری که در آن آن را نمی خواهد به طور معمول استفاده شده است استفاده می شود.  سایت برای جوش شاخه باید عاری از خوردگی عمومی، خوردگی استرس و ورقه شود.  شیر آب گرم باید فورا بالادست تجهیزات دوار و یا دریچه های کنترل اتوماتیک، جز در مواردی تجهیزات از قلمه های فیلتر یا تله محافظت انجام شود.

هنگام ارزیابی گزینه برای ایجاد ارتباطات خط لوله جدید، قیمت گاز طبیعی ممکن است تصمیم گیری ها تاثیر می گذارد. نمایشگاه ۹ نشان می دهد یک تحلیل اقتصادی از ۳۲۰ ارتباطات جدید با استفاده از سناریو هات تپ در قیمت های مختلف گاز طبیعی است

موسسه نفت آمریکا. روش برای جوش یا داغ با ضربه زدن روی تجهیزات در خدمات. API اصول پیشنهادی ۲۲۰۱، سوم و چهارم زبان، اکتبر ۱۹۸۵ و سپتامبر ۱۹۹۵٫ موسسه نفت آمریکا. جوشکاری و امکانات مرتبط، نشریه شماره ۱۱۰۴، نسخه ۱۹، سپتامبر ۱۹۹۹٫ انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (ASME). کد ASME برای لوله کشی فشار، B3I، ASME B31.8-1995 نسخه