آزمایشات سطحی لوله

آزمایشات هات تپ

روش pt برای آشکار سازی عیوبی است که به سطح لوله راه دارند . اساس این روش مبتنی بر خاصیت مویینگی مایع نافذ به درون ناپیوستگی های قطعه است و بدین ترتیب پس از ظهور ، تمام شکستگی های سطحی با چشم دیده خواهند شد . با توجه به حساسیت موضوع عملیات حین سرویس ، جهت بهتر دیدن عیوب پیشنهاد می شود که روش استفادهخ از حلال و با استفاده از مایعات نافذ فلوئورسنتی بکار برده شود. در این روش برای دیدن عیوب لازم است که محل مورد نظر در تاریکی و در زیر نور ماوراء بازرسی و ارزیابی گردد.

روش mt برای تعیین محلی عیوب سطحی در مواد فرو مغناطیس بکار برده می شود . پارامتر های این روش مبتنی بر مفهوم نشت شار مغناطیسی در اثر وجود عیوب سطحی و زیر سطحی و ظاهر شدن این عیوب در راستای نسبتا عمود بر جهت میدان است و پل مغناطیسی که به این ترتیب تشکیل می شود محل ، اندازه و شکل ناپیوستگی را تعیین می کند.