اصول هات تپ

راه کار های هات تپ

استانداردهای فنی ، ستون اصلی مشخصات و دستور العملهای فنی اجرای هر فعالیتی مانند هات تپ را تشکیل می دهند . استانداردهای متعددی در زمینه طراحی ، مواد ، جوشکاری ، ساخت ، بازرسی و کنترل کیفیت مخازن تحت فشار ، مخازن ذخیره ، سیستم های لوله کشی و خطوط لوله وجود دارد که ساخت این تجهیزات ، مطابق با حداقل نیازمندی های مورد نیاز در این مدرک انجام می شود. از آنجا که استفاده از کدها و مراجع فنی معتبر ، منوط به فرآیندهای ساخت نمی شود ، در دوران بهره برداری نیاز به بازرسی های زمانبندی شده ، تغییرات و تعمیرات ، اصلاحات و به تبع آن انجام عملیات جوشکاری و هات تپ hottap مشهود است . بنابر این موسسات انجمن های معتبر مانند موسسه نفت آمریکا و جامعه مهندسان مکانیک آمریکا بر آن شده اند تا در خصوص اجرای عملیات در زمان بهره برداری و حین سرویس ، مدرک فنی خود را بصورت استاندارد ، کد ، راهنما و مشخصات فنی مختلف در زمینه های متعدد مانند اجرای عملیات هات تپ ، تعمیر تجهیزات و سیستم های لوله کشی تحت فشار ، جوشکاری و تعمیر خطوط لوله ، مدیریت ریسک نواحی خطر و … ارائه نمایند.